การมารับยาตรงตามกำหนดเวลาแพทย์นัด

ความเข้าใจในการใช้ยา ตามคำสั่งแพทย์

การบริหารจัดการยาให้ตรงตามที่แพทย์สั่ง โดยสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ได้แก่ การจัดการด้านการใช้ยาหลายชนิด หลายเวลา

การใช้ยาของผู้ป่วยอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ได้แก่ ครบทุกชนิด ตรงขนาด ตรงเวลา

การใช้ยาในแง่ความปลอดภัยและอาการไม่พึงประสงค์จากยาโรคประจำตัว

การใช้ยาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการรักษาโรคนั้น